SWEIZERISCHER VERBAND FÜR NATÜRLICHES HEILEN

(SVNH)

(ŠVÝCARSKÝ SVAZ PRO PŘÍRODNÍ LÉČBU)

 

telefon: +41/313024440 Bern

1. Představujeme se

1.1. Myšlenka: společně se uzdravit a zdravými zůstat

Od samého počátku stála za SVNH, založeném v roce 1983, myšlenka, že léčitelé a pomoc hledající jdou společně cestou ke zdraví - aniž by omezovali univerzální jednotu lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí.

1.2. 10.000 členů

Dnes tvoří SVNH se svými 10.000 členy - z toho 4.000 přírodních léčitelů všech oborů - největší profesní svaz přírodních léčitelů a zároveň i organizaci pacientů a zájemců, otevřenou všem, kdo by chtěli podporovat přírodní léčitelství.

1.3. Stejná práva pacientů a terapeutů

Jedinečně v Evropě: mají pacienti i terapeuti v SVNH ve svém zastoupení stejný význam. Mají stejné hlasovací právo a zasazují se společně za právo na svobodnou volbu léčebné metody jakož i terapeutů.

1.4. Pracovat tiše

Je to pravda: ještě nikdy jsme neuspořádali tiskovou konferenci. je dost skupin, které nás obšťastňují denně "stanovisky". Zato jsme se vždy snažili sloužit konstruktivní prací poctivé věci a mít nejprve starost o pořádek ve vlastním domě.

1.5. Účel svazu

Účelem SVNH je podpora přírodní léčby pro blaho člověka jako doplnění nebo alternativa metod školní medicíny jakož i zdravotní prevence ve stejném smyslu.

1.6. Nezávisle

SVNH je nezávislý na politických stranách a náboženských vyznáních. Tato nezávislost nám umožňuje vyvíjet a uskutečňovat nová a nekonvenční řešení.

1.7. Vědomi si své odpovědnosti

Cílem našich snažení je pacient. Od svého založení je si SVNH vědom své odpovědnosti vůči pomoc hledajícím. Svědčí o tom řada usměrňujících ustanovení pro praktikující členy, jejichž dodržování je důkladně kontrolováno.

1.8. Sloužit namísto vydělávat

SVNH nesleduje cíle přinášet zisk. Důležité je však vyrovnané účetnictví, abychom mohli plnit svůj úkol i v budoucnosti. Příjmy sestávají z ročních příspěvků členů, poplatků, sponzorských darů, z výnosů akcí a jiných aktivit.

1.9. Zkoušky přírodních léčitelů SVNH: spolehlivé a praxi odpovídající

SVNH se zabýval odjakživa otázkou, jaké požadavky musí být vzneseny na přírodní léčitele. Vývojem a rozvinutím smysluplného, vícestupňového zkušebního systému uskutečňuje SVNH od roku 1990 další pionýrskou práci.

1.10. Čestně a důsledně

Zkoušky přírodního léčitelství SVNH ukazují, že svaz plní čestně a důsledně svůj úkol. SVNH např. nezná - na rozdíl od mnoha jiných - "zachování stavu majetku". To znamená, že všichni praktikující členové musí vyhovět stejným požadavkům (to platí i pro ony členy, kteří v roce 1983 svaz založili). Neboť jen tímto způsobem je zaručena jednotná zkouška.

2. Některé služby SVNH

2.1. Zprostředkovací místo

zprostředkuje pomoc hledajícím zadarmo adresy přírodních léčitelů, kteří se zavázali dodržovat ustanovení svazu

2.2. Informační služba

odpovídá na otázky mnoha oborů přírodního léčitelství.

2.3. Místo pro stížnosti

posuzuje zadarmo rozdíly mezi pacienty a praktikujícími členy a žádá představenstvo o nutná opatření.

2.4. Zkušební komise

vyjasní, zda určitá osoba splňuje nutné předpoklady pro terapeutickou činnost.

2.5. Právní služba

zpracovává právní problémy v souvislosti s přírodní léčbou.

2.6. Vzdělávání/rozvoj kvalifikace:

SVNH nabízí pestrý program od denního semináře až po několik let trvající vzdělávání provázející profesi. Prvotřídní referenti, bezvadná organizace a rozumný vztah ceny a výkonu tvoří základ pro stále rostoucí úspěch.

2.7. Vyjasnění profese

Orientační pomoc pro osoby, které chtějí vyjasnit svou vhodnost pro léčitelskou profesi.

Jako člen SVNH budete průběžně informován a budete požívat řadu výhod.

3. Pionýrské práce SVNH

3.1. Definice pojmů

Jednoznačnost jazyka usnadňuje dorozumění. SVNH o to usiluje od roku 1984.

3.2 Kodex chování

Od roku 1984. Stal se mezitím vzorem pro mnohé jiné.

3.3. Směrnice týkající se honorářů

Od roku 1985. Uznávané dnes také mnoha jinými.

3.4. Zprostředkovací místo

Od roku 1985 největší zprostředkovací místo pro přírodní léčitele, pracující podle směrnic SVNH.

3.5. Předobraz profese

Od roku 1991. Tvoří základ pro všechna od té doby přijatá opatření svazu.

3.6. Zkouška osobnosti

Od roku 1992 - a pořád ještě absolutní novum. Téměř 3000 provedených zkoušek ukázalo, že tím získáváme objevný obraz.

3.7. Zkouška přírodního léčitelství podle stanovené metody

Od roku 1993. Naše zkušenost ukazuje: jen praktická a teoretická zkouška podle stanovené metody přinese dostatečně jasno.

4. Naše zkouška přírodního léčitele

4.1. Pionýrská práce SVNH v zájmu pacientů a přírodních léčitelů
Od Madeleine Calame, vedoucí zkušebnictví

Od založení svazu v roce 1983 se zabýváme otázkou, jakým způsobem mohou být přírodní léčitelé účelně posuzováni, jaké požadavky na ně musí být vzneseny a jakými postupy je poslouženo zároveň pacientům i přírodním léčitelům. Kodexem chování, existujícím od roku 1984, a řadou přísných ustanovení se od počátku SVNH podařilo vyloučit "černé ovce".

Dlouholetá pozorování nám ukázala, že nelze pro smysluplnou zkoušku prostě přejmout kritéria školní medicíny, ale že bylo třeba stanovit požadavky podle našich poznatků. Nebylo rovněž možné opřít se o zkušenosti jiných: přírodní léčitelé nemusí u úředních zkoušek prokazovat prakticky, že své léčitelské postupy ovládají, ale hlavně, že mají určité ponětí o základních lékařských poznatcích. Sotva jsou bráni vážně jako terapeuti, neboť se dbá hlavně na to, aby pro naše občanky a občany nebyli obecně nebezpeční. Z tohoto důvodu se usneslo shromáždění členů již v roce 1987 jednohlasně hledat vlastní, novou cestu.

Poté co byl vytvořen zevrubný "profesní předobraz", byla v roce 1992 schválena celková koncepce zkoušek přírodní léčby SVNH shromážděním členů, aniž by někdo hlasoval proti.

Asi 3000 provedenými zkouškami osobnosti a více než 1000 odbornými zkouškami v 25 různých postupech prokázal náš zkouškový systém definitivně svou způsobilost.

"Nositel zkoušky SVNH" se dnes stalo "pečetí kvality", skýtající pomoc hledajícím jistotu.

4.2. Našimi zkouškami přírodních léčitelů sledujeme 3 cíle
  1. Jako největší zprostředkovatelna přírodních léčitelů se cítíme zodpovědnými vůči pomoc hledajícím: chceme skýtat záruku, že naši terapeuti vyhovují určitým požadavkům.
  2. Každý léčitel má mít možnost nechat se posoudit podle odpovídajících směrnic a obdržet průkaz. Jelikož ve Švýcarsku není žádný úřad schopen přírodní léčitele smysluplně a spravedlivě vyzkoušet, převzali jsme tento úkol v zájmu pacientů i terapeutů.
  3. Průkaz dovednosti se dnes považuje za samozřejmost v každé profesi. Našimi zevrubnými zkouškami bychom chtěli pozvednout prestiž profese, a tím dosáhnout lepšího uznání u úřadů, pojišťoven a ve veřejnosti.
4.3. Naše zkoušky sestávají ze 3 částí
  1. Zkouška osobnosti - skládaná před nejméně třemi osobami zkušební komise. Na základě dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že je osobnost terapeuta pro úspěch stejně důležitá jako odborné dovednosti. Proto vyžaduje úspěšná terapeutická činnost nejen odpovídající odborné znalosti, ale souběžně určité osobní vlastnosti. Zkouška osobnosti slouží poznání těchto vlastností. Zkouška osobnosti v této formě je dosud absolutním novem. Téměř 3000 zkoušek ukázalo, že tím získáváme poučný, jasný a užitečný obraz.
  2. Odborná zkouška - podle stanovené metodiky, skládaná před nejméně 2 experty svazu v průběhu jednoho roku. Sestává zpravidla z teoretické části (anatomie / fyziologie / patologie a odborné znalosti) a praktické části (ošetření minimálně 2 klientů). Pro každý léčebný postup se předpokládá odborná zkouška. Požadavky se stanovují individuálně. SVNH uznává odborné zkoušky jiných organizací, odpovídající jeho směrnicím.
  3. Kontrola osvědčení 5 klientů - posuzovaných ve smyslu svědectví, které musí mít určitou vypovídací hodnotu.

Pro 3-dílnou zkoušku určitého postupu vyžadujeme podle zkušebního schématu posouzení 5 expertů svazu a 7 klientů!

Doba trvání zkoušky: 3 - 8 hodin v závislosti na postupu.

4.4. Po zkoušce: zajištění kvality v SVNH

Po úspěšném složení 3-dílné zkoušky může člen uvádět "složil zkoušku u SVNH v oboru ..." (např. kineziologie). Tímto označením přebírá svaz odpovědnost za zajištění kvality. "Složil zkoušku u SVNH" lze proto používat jen po dobu členství a zaniká při výstupu nebo vyloučení. Při těžkých přečinech nebo nedostatečných výkonech může být označení rovněž odejmuto.

Každý praktikující člen se zavazuje, že bude ročně léčit 1 osobu zadarmo, která bude stanovena svazem pro kontrolní účely.

Navíc musí každý člen, který složil zkoušky SVNH, vykázat ročně nejméně 2 dny rozvoje kvalifikace.

3-dílná zkouška přírodního léčitelství SVNH vyhovuje důsledně a poctivě všem požadavkům. Je zaměřena na praxi, účelná a spravedlivá a prokázala svou užitečnost.

4.5. Odborné zkoušky SVNH kladou vysoké požadavky

Zásadně platí pro odbornou zkoušku SVNH:

Odborná zkouška masáže reflexních zón na nohou:

Odborná zkouška z homeopatie:

Odborná zkouška terapie polarity podle Dr. Randolpha Stone:

4.6. Seznam odborných zkoušek skládaných u SVNH
Stav: únor 2001
akupunkturní masáž podle Penzela klasická homeopatie
Alexandrovská technika kinesiologie
dechová terapie životní poradenství
Ajurvéda Maharishi manuální lymfodrenáž
originální Bachova květová terapie metamorfóza
Craniosakrální terapie Polarity
barevná punktura podle Petera Mandela reinkarnační terapie
barevná terapie shiatsu
Feldenkrais Touch for Health
reflexní masáž nohou Trager (?)
duchovní léčba vitální praktikum
léčebná masáž jóga
akupresura Jin Shin Do Zilgrei (?)

Další postupy se připravují.

Seznam členů se zkouškou u SVNH se vydává každoročně.

4.7. Mít "složenou zkoušku u SVNH" znamená:
4.8. Smíme jakkoliv onemocnět - ale jakkoliv se zase uzdravit nesmíme!

Neohrožuje nás žádný zákon, zneužíváme-li alkohol, nikotin, léky, poškozujeme-li naše zdraví nesprávným myšlením a jednáním, nejme-li ochotni nést odpovědnost za naše tělo. Smíme legálně jakýmkoliv možným způsobem onemocnět.

Zase se uzdravit smíme podle většiny kantonálních zdravotních zákonů pouze úředně předepsaným způsobem. To znamená, že podle zákona nemáme právo na svobodnou volbu léčebné metody, i když nám školní medicína nemůže pomoci.

SVNH se zde pokouší vytvořit protiváhu. Neboť vždy nanovo se konají pokusy nepřiměřeně ztížit přírodním léčitelům výkon jejich činnosti a tím upřít pomoc hledajícím lidem k oficiálnímu lékařství alternativy nebo doplňky.

4.9. Podmínky přijetí praktikujících členů

1. Praktikující člen se písemně zaváže, že bude dodržovat následující ustanovení:

Po podpisu ustanovení začíná členství jako "člen-čekatel".

2. Čekatelé členství jsou přijati po 1 roce (nebo dříve) za "členy SVNH" rozhodnutím představenstva, pokud jsou splněny následující dodatečné podmínky:

3. "A-člen SVNH" je člen, který navíc složil jednu nebo více odborných zkoušek.

Náklady:

Roční příspěvek Fr. 180,-
Vstupní poplatek (jednorázový) Fr. 100,-
Zkouška osobnosti (v 1.roce) Fr. 250,-

Náklady na odborné zkoušky (subvencované SVNH) se pohybují v závislosti na zkoušeném postupu mezi Fr. 350,- a cca Fr. 900,-.

4.10. Profesní předobraz přírodního léčitele SVNH

Profesní předobraz tvoří od roku 1991 základ ustanovení SVNH

4.10.1. Označení

Jako "přírodní léčitelé" se označují osoby, které přispívají přirozenými léčebnými postupy nebo podobnou metodou k uzdravování, léčení a údržbě zdraví. Svým vzděláním, obrazem člověka a volbou prostředků se výrazně liší od dnešní školní medicíny. Mohou být proto považovány za doplnění nebo alternativu k oficiální medicíně. (Nadále budeme používat pouze označení "přírodní léčitel", který zahrnuje jak mužskou, tak ženskou formu.)

4.10.2. Zdraví, nemoc, léčení, péče o zdraví

Z hlediska přírodních léčitelů mají pojmy zdraví, nemoc, léčení a péče o zdraví dále uvedený význam:

4.10.3. Přírodní léčba

Přírodní léčba znamená:

Přírodní léčebné postupy mohou trpícímu pomoci, aniž by mu přivodily jiná poškození nebo aniž by omezovaly univerzální jednotu člověka, zvířat, rostlin a životního prostředí.

4.10.4. Předpoklady pro přírodního léčitele

Předpokladem výkonu přírodního léčitele jsou nadání, životní zkušenost, láska a soucítění, jakož i hluboké přání a vůle pomáhat lidem. Přírodní léčitelé jsou si vědomi toho, že úplné vyléčení může vzniknout jen v našem nitru a vzniká konec konců vždy vyšší mocí. Aby na svůj úkol stačili, snaží se přírodní léčitelé nejen o stálý rozvoj své odborné kvalifikace, ale stejnou měrou o rozvoj svého charakteru a vědomí. Přírodní léčitelé musí prokázat svou kvalifikaci nebo odpovídající zkušenost.

4.10.5. Úkol přírodních léčitelů

Cílem přírodních léčitelů není potlačovat symptomy nemoci, ale poznat za tím se skrývající příčinu a společně s pomoc hledajícím člověkem je zpracovat, Vytvářejí tím předpoklad pro to, že přirozené síly mohou znovu obnovit zdraví.

Přírodní léčitelé se snaží vzbudit a podpořit u pacientů odpovědnost za sebe sama a pomoc sobě samému pro uzdravování a udržování zdraví. Upozorňují je na to, že zdravotní prevence není jen zdravá výživa a dostatek pohybu, ale stejnou měrou odpovídající správné myšlení, cítění a jednání.

Přírodní léčitelé dbají na to, aby osoba hledající pomoc nebyla ani na nich, ani na prostředcích závislá.

4.10.6. Omezení činnosti

Přírodní léčitelé nestanovují diagnózu v medicínském smyslu slova s výjimkou těch, kteří mají odpovídající vzdělání.

Přírodní léčitelé neléčí žádné nemoci, podléhající povinnosti ohlášení, na vlastní odpovědnost.

Přírodní léčitelé nesmí bez odpovídajícího povolení propíchnout kůži

Přírodní léčitelé nesmí ordinovat nebo předat žádné léky podléhající povinnosti vystavení lékařského předpisu.

4.10.7. Kodex chování

Od roku 1984 existující kodex chování pro praktikující členy SVNH se stal mezitím vzorem pro mnohé další.

Kodex chování pro praktikující členy SVNH

1. Zavazuji se ve smyslu Hippokratovy přísahy pomáhat každému pomoc hledajícímu v rámci svých možností a činit vše, co je v mé moci pro jeho blaho.
2. Použiji jen léčebné metody, jež ovládám a jejichž účinky jsem schopen předvídat a nést za ně odpovědnost.
3. Uznávám každý druh léčby, který může nemocnému pomoci, aniž by mu způsobil jinou škodu.
4. Jsem ochoten spolupracovat s každým, kdo usiluje o uzdravení.
5. Doporučuji každému pacientu zůstat pod lékařskou kontrolou a uznávám jeho vůli svobodně rozhodovat o jemu vyhovujícím způsobu léčby.
6. Zachovávám mlčenlivost o všem, co mi mí pacienti svěří.
7. Nedbám při své pomoci ani na sociální postavení, ani na platební schopnost pacienta. Odměna za má snažení se řídí podle vynaloženého času.

 

4.11. Z ustanovení svazu pro praktikující členy
4.11.1. "Člen SVNH"
4.11.2. "Složil zkoušku u SVNH v oboru ..."
4.11.3. Profesní předobraz
4.11.4. Kodex chování
4.11.5. Reklamní omezení
4.11.6. Směrnice pro honoráře

5. Přírodní léčba není něžná školní medicína

Při bližším posuzování zjistíme, že přírodní léčba a dnešní oficiální medicína kromě přání pomáhat trpícím mají málo společného. Příliš rozdílné chápání, co vlastně nemoc vůbec je, prostředky, které se používají a cíl terapie. Ale co vlastně "přírodní léčba" a "přírodní léčebný postup" znamenají? Švýcarský svaz přírodní léčby definoval tyto pojmy prvně následujícím způsobem:

"Přírodní léčba a přírodní léčebné postupy znamenají ve smyslu SVNH:

Přírodní léčebné postupy mohou trpícímu pomáhat, aniž mu přivodí jinou škodu nebo aniž omezí univerzální jednotu člověka, zvířat, rostlin a životního prostředí."

5.1. Přírodní léčba a školní medicína

V poznání, že nemoc má duševně-duchovní příčiny, stojí v přírodní léčbě v popředí člověk jako celek, jako neviditelná jednota těla, duše a ducha. Oproti tomu vidí školní medicína svou hlavní úlohu stále ještě do značné míry v tom, aby potlačovala symptomy nemoci, až by vymizely. Co však tyto symptomy znamenají? Nejsou z hlediska přírodních léčitelů a celostně myslících lékařů samotnou nemocí, ale varovným znamením hlouběji ležících příčin. Jsou to varování našeho těla, volání o pomoc naší duše, aby se něco změnilo. Pokud tyto signály pouze potlačíme vhodnými prostředky, aniž jsme samotný problém poznali a vyřešili, dostane se nám později ještě silnějších varování.

Symptomy mají tedy funkci varovného signálu. Nikoho by nenapadlo blikající varovný signál prostě vyšroubovat a uvěřit, že tím byla uskutečněna oprava. Proč myslíme při onemocnění jinak?

Nejen filosofický základ odlišuje dnešní medicínu od přírodního léčitelství, ale i volba prostředků. Při čtení lékařských zpráv je nutno často dojít k závěru, že je člověk určitý druh stroje a nemoc není smysluplnou událostí, ale pískem v soustrojí, nesmyslné snížení výkonu těla. Tento neúplný obraz člověka pak vede také k tomu, že je činěn pokus vynutit si silnými chemickými léky násilně změnu, přičemž je nutno se prostě smířit se škodlivými vedlejšími účinky. Není tajemstvím, že je přitom používáno i "léčebných prostředků", jejichž užitek není o moc větší nežli škoda, kterou zároveň způsobí! Přírodní léčitelé se oproti tomu pokoušejí probudit přírodními prostředky a postupy, které nevyvolávají žádné vedlejší účinky, jež by pak bylo nutno opět ošetřit, samoléčebné síly a uvést organismus znovu do rovnováhy.

Školní medicína se omezuje na léčebné postupy, které jsou vysvětlitelné současným stavem vědy. Proto nejsou "vědecky uznávány" ani 4000 let stará akupunktura ani 200 let úspěšná homeopatie nebo široce rozšířená duchovní léčba, což samozřejmě nebrání účinku těchto postupů a nebrání ani lékařům, aby je stále častěji používali. Přírodní léčitelé oproti tomu využívají všech možností léčby, které nám příroda, a tím náš Stvořitel, bohatě dává k dispozici. SVNH přitom uvádí také výslovně zahrnutí duchovních léčebných postupů.

I cíl terapie je rozdílný. Medicína hovoří o rehabilitaci, tedy o obnově starého stavu. Filozofie celostní přírodní léčby jde dále.

zkušený lékař, Dr. Götz Blome, to formuloval výstižně: "Příroda nezná cestu zpátky. Léčba proto nemůže spočívat v obnově dřívějšího stavu, ale musí pracovat stále se zásadní změnou - téměř znovuzrozením."

5.2. Přírodní léčitelé

"Přírodní léčitelé jsou terapeuti jakéhokoliv druhu, kteří přispívají přírodním léčitelským postupem nebo co do smyslu podobným způsobem k uzdravení, léčbě nebo k údržbě zdraví. Svým vzděláním, obrazem člověka a volbou prostředků se výrazně odlišují od dnešní školní medicíny." (Definice Švýcarského svazu přírodní léčby.)

Mnoho léčitelů objevilo své schopnosti a síly na základě osobních zážitků a předávají nyní své zkušenosti dál. SVNH se zasazuje v zájmu pacientů za léčitele všech oborů, kteří pomáhají trpícím především na základě povolání.

Přírodní léčitelé SVNH se zavazují ve svém kodexu chování spolupracovat s každým, kdo usiluje o uzdravení. Doporučují každému pacientovi, aby zůstával pod lékařskou kontrolou. Jsou si vědomi toho, že skutečně neléčí ani lékař ani léčitel, ale výhradně příroda. Mohou člověka hledajícího radu kus na jeho cestě doprovázet a přitom poskytovat cennou pomoc. Samotnou práci ale, snahu o poznání a změnu okolností vyvolávajících nemoc však za něho nemohou převzít.

5.3. Přírodní léčitelé a preventivní péče o zdraví

"Na základě poznání, že nemoc a nehody jsou rovněž upozorněním, zahrnuje preventivní péče o zdraví především osobnost a okolnostem odpovídající správné myšlení, cítění a jednání."

Preventivní zdravotní péče nemůže tedy sestávat pouze z dostatku pohybu a zdravé výživy, ale zahrnuje také postoj k životu, poznání přírodních zákonů a duchovní příčiny a zdroje našich nemocí, jednání v kosmicky správném smyslu.

5.4. Přírodní léčba a životní prostředí

Přírodní léčba ctí univerzální jednotu lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí. Člověk přitom nechápe sebe sama jako vládce nad přírodou, ale vidí sebe jako její část. Z tohoto pohledu jsou např. pokusy na zvířatech neslučitelné s přírodní léčbou: nejen proto, že výsledky vedou zčásti k nebezpečným, nesprávným závěrům, ale proto, že z utrpení zvířat nemůže povstat žádná spása pro lidi.

5.5. Svobodná volba léčebné metody

Přírodní léčebné postupy nejsou téměř bez výjimky školní medicínou uznávány. Neučí se na fakultách, platí o nich, že jsou málo účinné, nejsou hodny pozornosti nebo prostě že jsou pověrou. Zde se nabízí otázka, zda lze nést z etického hlediska odpovědnost za to zbraňovat plnoprávným pacientům v terapii jen proto, že dosud ještě není přírodovědeckými poznatky vysvětlitelná nebo že neodpovídá vládnoucím vyučovacím naukám. Nikdo nemůže odejmout pacientovi odpovědnost za jeho zdraví. On sám tudíž musí dostat možnost rozhodnout, jakým způsobem se chce opět uzdravit.

5.6. Společně

Nesporné jsou pokroky, které nám přinesla moderní medicína v poznatcích i technice. Obdivuhodné jsou úspěchy u akutních onemocnění a po úrazech, velkolepé výkony chirurgie. Ale neúměrně rostoucí náklady na zdravotnické zásobování ukazují, že je naše zdravotnictví nemocné. Tak většina chronických nemocí není dnešním systémem léčitelná. Stížnosti jsou na technizaci a stále větší specializaci, ztrátu lidského aspektu a celostní myšlení.

Jak by mohlo vypadat pro pacienta lepší řešení? Spočívá podle našeho mínění v tom "společně" namísto proti sobě, ve spolupráci mezi lékaři a přírodními léčiteli, přičemž každý pomáhá nemocnému svými znalostmi a svými dary, aby se znovu uzdravil.

K tomu není zapotřebí velkých organizačních opatření, je pouze třeba překonat předsudky, vzájemně uznat dobrou vůli a trochu více tolerovat jinak smýšlející - ve prospěch trpících!

Paul Scheider, jednatel