Závazné stanovy


Národní federace duchovních léčitelů
Vítejte do Code of Conduct (Závazné stanovy), který jak doufáme - vás bude informovat a pomáhat vám. Účelem je ustavit standardy pro praxi léčitelů členů NFSH. Poskytuje také odkazy pro veřejnost.

Jakékoliv dotazy nebo náměty směřujte na adresu: The Chief Executive, NFSH, Old Manor Farm Studio, Church Street, Sunbury on Thames, Middlesex TW166RG.

John M. Golland

předseda


odrážka Obsah:
Část 1 Úvod
Členství
Definice
Slib léčitele
Část 2 Standardy pro léčitele
Prostředí
Vztah k pacientovi
Vztah k sobě
Léčba
Administrativa
Příkazy Rady
Část 3 Průvodce spoluprací s ostatními profesionály
Obecně
Obvodní lékař
Nemocniční ošetření
Léčba zvířat
Léčení a další terapie
Část 4 Léčení a zákon
Obecně
Zákon a politika ovlivňující léčení
Závěr - Informace pro ty, kteří si přejí duchovní léčení


odrážka Část 1 - Úvod

1.1 V první části jsou ukázány principy NFSH pomocí naší definice duchovní léčby a hodnot vyjádřených ve slibu léčitele. Také je popsáno členství v NFSH.
1.2 Ve druhé části nadepsané Standardy pro léčitele jsou popsány standardy, které členové NFSH mají splňovat a informace pro veřejnost o standardech, které mohou očekávat od našich členů.
1.3 Léčitelé mohou žádat spolupráci s ostatními profesionály a v sekci 3 jsou popsány instrukce.
1.4 Jako registrovaná charitativní organizace NFSH naplňovat charitativní zákon a jako léčitelé se musíme podřídit zákonům země. Aspekty, které se vztahují k léčení, jsou vysvětleny v sekci 4.
1.5 Kodex je odvozený ze stanov NFSH a přijetí stanov je předpokladem členství. Očekáváme, že léčitelé s plným členstvím jsou plně obeznámeni s tímto dokumentem.
1.6 Všichni členové a zaměstnanci obdrží podporu ve svém jednání s NFSH s ohledem na věk, pohlaví, rasu, třídu, postavení, postižení, rodinný stav nebo sexuální orientaci.

odrážka Členství

1.7 Když se stanete členem NFSH, připojíte ,se k organizaci, která zasvětila svoji práci poskytnutí duchovního léčení co nejvíce lidem. NFSH je organizace, která pečuje a soucítí.
1.8 Formy členství se liší. Existují dvě kategorie členství pro praktikující léčitele - člen léčitel a člen na zkoušku. Existují také přidružení členové, kteří nemusí být nutně praktikujícími léčiteli, ale mají lékařskou nebo paramedickou kvalifikaci. Členství je také otevřeno přátelům NFSH. Žádná kategorie členství neopravňuje členy prezentovat se jako akreditovaný učitel NFSH

odrážka Definice

1.9 Duchovní léčení je obnovení rovnováhy těla, mysli a duše příjemce. Je to přírodní, neinvazivní přístup, jehož účelem je podpora samoléčení a přinesení pohody a míru příjemci.
1.10 Dále bychom duchovní léčení mohli popsat jako zklidnění se k objevení vnitřního pokoje vnitru a následně spojení se s univerzálním zdrojem Pokoje a Lásky s úmyslem usměrnění této energie skrz sebe ve prospěch druhého.
1.11 Kontaktní léčení je duchovní léčení prováděné v přítomnosti příjemce, který může sedět nebo ležet. Léčitel může vkládat ruce na příjemce nebo se ho nemusí vůbec dotýkat.
1.12 Léčení na dálku je duchovní léčení. které je prováděno když příjemce není přítomen. Léčitel hledá pomocí naladění a vizualizace zlepšení samouzdravování příjemce.

odrážka Slib léčitele

Všech, kteří ke mně přijdou pro uzdravení, se ujmu se soucitem a porozuměním, bez ohledu na barvu pleti, vyznání či původ. Nebudu soudit, ale pečovat a starat se. Svoji živnost budu provádět poctivě a zachovám mlčenlivost o všem, co mi bude sděleno. Budu jednat čestně a vlídně. Mé vlastní zdraví bude pro mne důležité, budu usilovat o upřímnost vůči sobě sama. Stanu se zdrojem míru a lásky.


odrážka zpět na obsah


odrážka Část 2 - Standarty pro léčitele

odrážka Prostředí

2.1 Léčení se může konat kdekoli a léčitelé by se měli ujistit, že pracovní podmínky jsou vhodné a napomáhají dobré atmosféře. Léčitelé musí mít vždy doklad o platném členství v NFSH.

odrážka Vztah k pacientovi

Všech, kteří ke mně přijdou pro uzdravení, se ujmu se soucitem a porozuměním, bez ohledu na barvu pleti, vyznání či původ. Budu jednat čestně a vlídně


2.2 Léčení by mělo vždy začít popisem léčebného procesu.
2.3 Léčitelé nesmí stanovovat diagnózu nebo proklamovat svou schopnost léčit. Co je důležitější, je snaha přinést dobro. Při léčení se léčitelé musí chovat laskavě, diskrétně a taktně.
2.4 Když je příjemce opačného pohlaví, je pro léčitele vhodná přítomnost třetí osoby, jehož bona-fide je přijatelná pro obě strany.
2.5 Léčitel se nesmí chovat tak, aby ohrozil pověst NFSH.
2.6 Léčitelé nesmějí vyjadřovat své osobní domněnky nebo názory, nebo o nich diskutovat, pokud není vyzván tak učinit. Léčitelé musí vždy respektovat náboženské, duchovní a osobní názory ostatních.
2.7 Léčení se obvykle děje na vyzvání. Léčení na dálku nebo v nepřítomnosti může být posláno bez požádání, ale obvykle se tak děje s vědomím příjemce.

odrážka Vztah k sobě samému

Mé vlastní zdraví bude pro mne důležité, budu usilovat o upřímnost vůči sobě sama. Stanu se zdrojem míru a lásky.


2.8 Léčitelé by měli usilovat o dobré zdraví a všemožně se snažit udržet se v dobré kondici k léčení. Ti, kteří si zvolili stát se léčitelem, vydali se na cestu. Cíl, který léčitelé aktivně hledají, je pokoj a sebeuvědomění.
2.9 Léčitelé musí poznat svá vlastní omezení fyzicky, mentálně, emocionálně a duchovně. Je třeba si uvědomovat svou vlastní zranitelnost.

odrážka Vlastní léčení

Nebudu soudit, ale pečovat a starat se.


2.10 Průvodce pro léčitele
a) V chování léčitele nesmí být nic, co by mohlo být považováno za napadení nebo obtěžování.
b) Léčitel musí pro svou ochranu zachovávat opatrnost pří soukromém léčení pacientů, kteří jsou známi jako mentálně nestabilní, závislí na drogách nebo alkoholu, depresivní, se sklonem k sebevraždě nebo halucinacím. V takových případech by měl být přítomen jiný léčitel. Léčitel nesmí léčit pacienta v případech, které přesahují jeho kapacitu, schopnosti či kompetence. Pokud je to vhodné, léčitel musí vyhledat reference u příslušného kvalifikovaného praktického lékaře.
c) Oblečení: Léčitel nesmí požadovat odložení jiného oblečení než kabátu a obuvi.
d) Masáž: Léčitelé nesmí používat manipulaci nebo intenzivní masáž během duchovního léčení, toto ovšem nevylučuje jemnou masáž krku a ramen na pomoc relaxaci.
e) Vůdci: Léčitelé nesmějí odkazovat na duchovní vůdce.
f) Trans a psychické ošetření: Léčitel musí léčit pouze ve stavu vědomého naladění. Na tyto případy se nevztahuje pojištění NFSH.
g) Jasnozřivost: Léčitelé nesmějí provozovat jasnozřivost během léčebného sezení.
h) "Usazení": Léčitelé by se měli ujistit, že ti, kdo byli léčeni, jsou "usazeni" a ve stavu plného vědomí než odejdou.
i) Důvěryhodnost: Léčitelé nesmí prozradit žádné osobní informace, které se dozvěděli během léčení bez předešlého písemného souhlasu podepsaného pacientem, pokud není v zákoně uvedeno jinak.
2.11 Léčení na veřejnosti
Když léčení probíhá na veřejnosti v rámci demonstrace, musí se dít způsobem popsaným v současných výukových osnovách NFSH.
2.12 Léčení v soukromí
Za podmínky, že splňují stanovy NFSH, léčitelé mohou použít svůj úsudek o způsobu léčení.

odrážka Administrativa

Svoji živnost budu provádět poctivě a zachovám mlčenlivost o všem. co mi bude sděleno.


2.13 Záznamy
Léčitel musí vést záznamy o léčebných sezením. Musí obsahovat fakta ne názory. Musí být uchovám na bezpečném místě a musí být uzavřeny dalším osobám. Léčitelé musí jednat v souladu s vyhláškou o ochraně dat. Pokud s ní nejsou seznámeni, měli by toto konzultovat s Ústředím NFSH.
2.14 Úhrada
Léčitelé jsou oprávněni poskytovat své služby za úplatu, ale musí stanovovat poplatky uvážlivě a citlivě. Léčitelé, kteří pracují v centrech NFSH nebo za podmínek, kdy pracují pod NFSH (např. na stánku NFSH na výstavách) musí poskytnout všechny obdržené peníze - po odečtení nákladů charitě NFSH.
2.15 Pojištění
Pokud léčitel jedná v souladu se Závaznými stanovami je jeho činnost kryta pojištěním NFSH. Škoda způsobená jejich domu nemusí být kryta jejich pojištěním. Léčitelé by měli zkontrolovat jejich vlastní pojistné krytí.
2.16 Ustanovení místní samosprávy
Léčitelé, kteří používají svůj domov jako místo léčení, by se měli ujistit, zda splňují ustanovení místní samosprávy.
2.17 Referenční služba
Členové - léčitelé musí mít na zřeteli, že pacient doporučený touto službou požaduje pouze duchovní léčbu. Jestliže je léčitel nakloněn použití jiné terapie, musí být jasně vysvětlena pacientovi a ten musí dát souhlas.

odrážka Příkaz rady

2.18 Stížnosti
Léčitelé by měli reagovat na kritiku a stížnosti promptně a konstruktivně. Ústředí vypracovalo rukojeť stížností a disciplíny.
2.19 Výzkum
Léčitelé by se měli obracet na ústředí pro vedení, než se pustí do jakéhokoliv výzkumu v léčení.
2.20 Inzerce
a) Pokud léčitelé inzerují, obsah by měl být důstojný a neměl' by slibovat vyléčení nebo zmiňovat určitou nemoc. Pokud má být zahrnuto svědectví, mělo by tak být učiněno se souhlasem pacienta, musí být autentické a příslušně schváleno.
b) Léčitelé mohou za jménem používat zkratku MNFSH (člen NFSH) nebo mohou použít výraz "člen - léčitel NFSH".
c) Pouze členové - léčitelé mají povolení používat na navštívenkách logo NFSH, pokud je za jménem uvedeno MNFSH a pouze duchovní léčitelství jako terapie. Pokud jsou zahrnuty jiné terapie, logo nesmí být použito.
d) Logo NFSH může být použito při inzerování setkání či jiných příležitostí, pokud jsou organizovány pro charitu a schváleny.
2.21 Použití materiálů NFSH
Pouze národní, centrální nebo regionální úřady NFSH mohou používat papír s hlavičkou a logem NFSH.

odrážka zpět na obsah


odrážka Část 3 - Rukojeť pro práci s ostatními profesionály

odrážka Obecně

3.1 Cíl NFSH je nabídnout nemocným službu, která je doplňkem ne alternativou ortodoxní medicíny
3.2 Léčitelé si musí být vědomi práce ostatních profesionálů a respektovat je jak na poli ortodoxním tak doplňkovém.

odrážka Obvodní lékař pacienta

3.3 Vládní politika dovoluje lékaři registrovanému v lékařské komoře používat nebo předepisovat terapie.
3.4 Vládní výnos z 3. 12 1991 Přiznává registrovanému obvodnímu lékaři právo předat léčbu pacienta specialistovi včetně doplňkovému terapeutovi. Platba je provedena Zdravotním úřadem nebo fondem sdružující obvodní lékaře.
3.5 Léčitelé by se měli zeptat nového pacienta, zda navštívil lékaře kvůli svému zdravotnímu stavu. Pokud tak neučinili, měl by jim léčitel poradit, aby tak udělali.
3.6 Když lékař předá pacienta léčiteli, zůstává za něj klinicky zodpovědný. Je běžnou praxí, že léčitel pošle zprávu o pokračující léčbě lékaři.
3.7 Léčitel nesmí zrušit instrukce nebo jinou léčbu předepsanou lékařem.
3.8 Léčitel nesmí radit pacientovi s určitým druhem léčby, chirurgickou operací nebo užíváním medikamentů. To musí být ponecháno na rozhodnutí pacienta.
3.9 Stanovení diagnózy je na zodpovědnosti lékaře. Léčitelé nesmí stanovovat diagnózu pacienta za žádných okolností. Ale pokud se léčitel obává okolností, které by mohlo přinést další léčení, měl by povzbudit pacienta, aby vyhledal další radu.

odrážka Pacient v nemocnici

3.10 Pacient v nemocnici může svobodně požádat o návštěvu duchovního léčitele. V některých případech je léčení na dálku vhodnější.
3.11 Když léčitel navštěvuje nemocnici, aby léčil pacienta, postup by měl být následující:
a) Léčitelé musí získat povolení od odpovědného pracovníka.
b) Léčitelé musí být vhodně oblečeni. Nesmí nosit bílý plášť. Mohou nosit kravatu nebo odznak NFSH. Na požádání by měli předložit členskou kartu NFSH. Je důležité, aby léčitelé demonstrovali svou kompetentnost a mlčenlivost.
c) Léčení nesmí probíhat ve zmatku. Mělo by se omezit pouze na léčení rukama nebo tichou modlitbu.
d) Pokud během návštěvy další pacienti požadují léčení, musí léčitel získat další povolení.
e) Je důležité, aby léčitelé podporovali a povzbuzovali víru pacienta v nemocniční léčbu a režim.
f) Léčitelé by měli být přátelští a zdvořilí k personálu, protože je to nemocnice, která je zodpovědná za pacienta.

odrážka Léčení zvířat

3.12 Zákon týkající se léčení zvířat je značně více omezující než léčba lidských pacientů. Zákon z roku 1966 zakazuje každému, kdo není registrovaný veterinární lékař, vykonávat praxi. Veterinární léčba je definována jako diagnostikování zranění a onemocnění zvířat, provádění testů za účelem určení diagnózy, poradenství týkající se diagnózy a léčení.
3.13 Královská veterinární kolej uznává jako doplňkovou léčbu kontaktní léčení, vkládání rukou, radionickým nástrojem a léčení na dálku pomocí přenosu nebo modlitby v duchu Závazných stanov.
3.14 Před vlastním léčením se musí léčitel ujistit u majitele, že zvíře bylo vyšetřeno veterinářem. V případě, že se tak nestalo, majitel musí být požádán, aby vyhledal veterináře ještě před začátkem léčení.
3.15 Veterinář zůstává zodpovědný a léčitel nemůže rušit žádné instrukce veterináře týkající se léčby.
3.16 Léčitel nesmí stanovovat lékařskou diagnózu ani radit v průběhu veterinární léčby.
3.17 Zásah první pomoci v případě ohrožení života nebo úleva od bolesti je povolena.

odrážka Léčení a další terapie

3.18 Léčitelům NFSH je dovoleno použít různé terapie za podmínky, že je pacient s nimi seznámen. Pacient musí být obeznámen s průběhem a záměrem duchovního léčení. Členové NFSH nejsou pojištěni pro případy těchto terapií.

odrážka zpět na obsah


odrážka Část 4 - Léčení a zákony

odrážka Obecně

NFSH je registrovaná charitativní organizace a musí jednat v souladu se zákonem o charitě, členové NFSH a jeho zaměstnanci musí dodržovat trestní i civilní právo. V případě nepředvídatelných okolností nebo okolností, které zde nejsou uvedeny, léčitelé by měli kontaktovat Ústředí NFSH nebo vyhledat nezávislou právní radu jestliže mají pochybnosti o legálnosti jakéhokoliv počínání.


4.1 Je nezbytné, aby každý léčitel rozuměl a byl poslušen zákona, který se vztahuje k léčitelství. Následující informace o současných zákonech a nařízeních jsou zde uvedeny, aby pomohly léčitelům vyvarovat se jakýchkoli problémů se zákonem. Když léčitel souhlasí s léčením pacienta, získá jeho důvěru, a proto mu je povinován profesionální zodpovědností a nezáleží na tom, zda je to služba za úplatu nebo zadarmo.
4.2 Léčitelé musí také dodržovat zákon o charitě. Pokud je pacient seznámen se Závaznými stanovami a léčitel je členem NFSH mohou uzavřít dohodu, ve které bude uvedeno, že léčitel bude jednat v souladu se Závaznými stanovami. Pacient má právo, že léčitel se bude chovat profesionálně a bezúhonně.
4.3 Je povinností členů seznámit se s Ústavou NFSH. členové budou zpraveni o změnách a musí se ujistit, že jsou si vědomi současného obsahu Ústavy.

odrážka Zákony vztahující se k léčitelství

4.4 Zákony a politika upravující podmínky léčitelství mohou být rozděleny do následujících skupin:
Zákony upravující důvěryhodnost
Zákony vztahující se k lékařství
Zákony vztahující se k dětem a ochraně dětí
Pohlavně přenosné a infekční nemoci
Zubní lékařství
Porodnictví
Prodej léků, bylin, ...
4.5 Mlčenlivost
Několik vyhlášek upravují mlčenlivost a mohou se vztahovat k aktivitám členů NFSH. Ty hlavní jsou:
Vyhláška a přístup k lékařským zprávám
Vyhláška a přístup ke zdravotním zprávám
Vyhláška o dětech
Vyhláška o ochraně dat
Národní zdraví
Vyhláška a přístup ke zdravotním zprávám se obrací k obvodním lékařům a dává pacientům jistá práva v přístupu k lékařským zprávám. Vyhláška je detailní a opatření dovolující přístup k lékařským zprávám může zahrnovat záznamy léčitelů v určitých případech. Je to dobrá praxe a nejbezpečnější způsob pro léčitele, když zapisují své záznamy, když pacienti žádají o konzultaci a mělo by jim to být dovoleno, pokud není léčiteli lékařem doporučeno jinak.
Dospělí pacienti mohou po léčiteli žádat mlčenlivost. Avšak za určitých okolností zákon ukládá léčitelům, lékařům, terapeutům, aby předstoupili před soud a předložili lékařské záznamy a poznámky k případu a zodpověděli otázky o obsahu léčitelské konzultace. Léčitelé proto nemohou pacientovi nabídnout absolutní mlčenlivost, je třeba vysvětlit určitá omezení.
Dospělí pacienti samozřejmě mohou dát léčiteli svolení k informování a mohou o to dokonce požádat. Pokud není v zákoně uvedeno jinak, léčitel by neměl porušit mlčenlivost, pokud nemá pacientovo svolení.
Dospělý je obvykle definován jako osoba starší 18 let. Děti mezi 16. a 18. rokem mohou žádat stejnou mlčenlivost jako dospělí.
Děti do 16 let mohou požádat o mlčenlivost v závislosti na věku a vyspělosti. Mlčenlivost vztahující se k mladším dětem je vždy na domluvě s rodiči v souladu se zákonem.
V případě, že léčebná konzultace se stane součástí soudního případu, soud může požádat léčitele, aby se zúčastnil jako svědek a prezentoval relevantní dokumenty. Svědek musí uposlechnout, pokud odmítne, může mu soud vyměřit pokutu nebo ho poslat do vězení. dokumenty vyžádané soudem mohou zahrnovat léčitelovy poznámky a pacientovy záznamy. Prezentované materiály musí být originály.
Jestliže je léčitel předvolán jako svědek, soud může vyžadovat popis průběhu konzultace a svědek musí odpovídat pravdivě. Obvykle soud může vyhovět léčitelovu přání držet klienta v tajnosti a pouze hledat informace, které považuje za absolutně nezbytné a relevantní k projednávanému případu.

4.6 Souhlas s léčbou
Léčba jakékoli osoby bez příslušného souhlasu (pokud se nejedná o případ nouze) může být považována za útok a léčící osoba podléhá trestnímu nebo civilnímu právu.Léčení na dálku není zahrnuta v současném zákoně, a proto není zahrnuta v této definici léčby.
Pacient může náhle potřebovat lékařskou nebo psychiatrickou pomoc. Před začátkem léčby musí léčitel získat pacientův souhlas k předání lékaři, pokud se obává neblahých následků pro pacienta.
Lékař by měl vždy získat souhlas před nabídnutím kontaktního léčení.
Jakákoli osoba starší 18 let je podle zákona zletilá a může vyslovit souhlas s léčbou, pokud není nesvéprávná
Lidé mladší 18 let jsou "děti", jak je definováno v zákoně a rozhodnutí - včetně souhlasu s léčbou - je na zákonných opatrovnících.

4.7 Děti, ochrana dětí a léčba dětí mladších 18 let
Rodičovská zodpovědnost je termín vytvořený zákonem. Trvá. dokud dítě nedosáhne 18 let nebo se vdá, či ožení předtím. Matka dítěte má vždy rodičovskou zodpovědnost. Biologický otec má stejnou zodpovědnost, pokud je ženatý s matkou, nebo, pokud není, může ji získat dohodou s matkou nebo soudním příkazem. Ostatní mohou rodičovskou zodpovědnost získat u soudu jako opatrovníci. Místní samospráva může také získat zodpovědnost, pokud je dítě svěřeno do její péče.
Stejně jako ti, kdo mají za dítě zodpovědnost, dítě samotné, pokud je mu více než 16 let, může dát souhlas s léčením, ale NFSH považuje za nejlepší i v tomto případě získat souhlas od zákonných opatrovníků.
V případě jakýchkoli pochybností by měli léčitelé-členové kontaktovat Ústředí, protože oblast zákonů je široká a léčitelé by neměli riskovat, že se dopustí čehokoli nezákonného.
Léčitelé nejsou podle zákona lékařskými praktiky a z toho vyplývají určité důsledky. Osoba, která je právně zodpovědná za dítě se může dopustit zanedbání zdraví a zabezpečení dítěte (tím spáchá zločin a je s ní zahájeno soudní líčení na ochranu dítěte), pokud nezajistí vhodnou lékařskou péči dítěti mladšímu 16 let. Protože léčitelství není považováno za lékařskou pomoc, měl by léčitel následně konzultovat s lékařem případ dítěte mladšího 16 let. Léčitel, který léčí dítě mladší 16 let a ví, že lékař nebyl konzultován, se vystavuje riziku, že bude souzen, pokud se jedná o závažnou nemoc a dítěti nebude poskytnuta správná pomoc.
V případech, kdy je známo, že rodiče zanedbávají lékařskou péči dítěte, léčitelé musí poslat zákonného zástupce za lékařem ke konzultaci a také získat podpis zástupce na následující upozornění:
"Byl jsem upozorněn (jméno léčitele), že podle zákona jsem povinen navštívit lékaře ohledně zdraví mého dítěte (jméno dítěte)."
Podpis(rodič nebo zástupce): Datum:
Podpis svědka: Datum:
Toto upozornění by mělo být přiloženo k záznamům léčitele.
Zákon o dětech z roku 1989 poskytuje ochranu dětem, které utrpí úraz nebo jsou vystaveny určitému riziku. Termín "úraz" zahrnuje špatné zacházení nebo zanedbání péče o zdraví dítěte nebo o jeho fyzický, intelektuální, emoční nebo sociální vývoj. Příčin může být mnoho a mohou se lišit - může se jednat o zanedbání nebo přímo o přímé psychické nebo sexuální zneužívání.
Jestliže má léčitel podezření, že dítě, které k němu bylo přivedeno, je zanedbáváno nebo zneužíváno, by měl kontaktovat lékaře nebo sociálního pracovníka. Potom proběhne předběžné vyšetřování následované příslušným zásahem, jestliže se podezření prokáže.Léčitelé, kteří se zajímají o ochranu dětí mohou kontaktovat místní výbor na ochranu dětí.

4.8 Sexuálně přenosné a venerologické nemoci a infekční nemoci
Legislativou je upraveno, že léčitelé si musí uvědomovat, že existuje speciální zákonné ustanovení vztahující se k pohlavně přenosným chorobám - včetně infekce HIV, na které se vztahuje mlčenlivost. Pokud se na léčitele obrátí takovýto pacient, měl by vyhledat právní radu, jestliže má jakékoli pochybnosti.
Je nezákonné léčit za úplatu (přímou nebo nepřímou) syfilis, kapavku nebo příjici. Proto léčitel nesmí vědomě poskytnou takovému pacientovi léčení za úplatu.
Pokud je léčitel seznámen s tím, že pacient trpí nemocí, která podléhá ohlašovací povinnosti, nebo je nemoc infekční, pacientovi nesmí přijít do kontaktu s jinými lidmi. Léčitel mu musí vysvětlit naléhavost případu a poslat ho k lékaři.

4.9 Zubní lékařství
Je nezákonné provádět zubní ošetření bez příslušné kvalifikace.

4.10 Porodnictví
Kromě náhlých případů, je nezákonné poskytovat ošetření rodicí ženě kýmkoli kromě registrované zdravotní sestry. Toto ustanovení se vztahuje i na dobu 10 dnů po porodu. Je doporučeno pouze léčení na dálku. NFSH považuje duchovní léčení během těhotenství za přínosné pro matku i nenarozené dítě.

4.11 Prodej léků, bylin...
Zákon považuje předepsání a výdej léků za jeden komplex. Toto podléhá Lékařskému zákonu z roku 1968.
Léčitelé nesmí předepisovat ani prodávat léky, byliny, kapky a pod., pokud k tomu nemají patřičné oprávnění nebo kvalifikaci.
Členství v NFSH neopravňuje léčitele k těmto úkonům.
Zákon se vyvíjí rychle a celá tato oblast se mění. Každý, kdo si přeje předepisovat nebo prodávat léky by se měl důkladně seznámit se současnou legislativou

odrážka zpět na obsah


odrážka Závěr

Informace pro ty, kdo si přejí duchovní léčení


odrážka Obecně

1. Duchovní léčitelství je neinvazivní a doplňkové k jakékoli léčbě, kterou podstupujete. Váš lékař vás může předat do péče léčiteli a vy si můžete vyžádat jeho návštěvu, pokud jste v nemocnici. Je uznáno Sdružením duchovních léčitelů jako terapie

odrážka Co je duchovní léčitelství a k čemu slouží?

2. Je to zcela přirozený proces, který zlepšuje zdraví. Děje se tak předáváním léčebné energie léčitelem pacientovi. Nabíjí pacienta energií a tak pomáhá mobilizovat přirozené léčebné síly organizmu tím nejlepším způsobem..
3. Může být užitečné v řadě případů - fyzických, psychických, duchovních nebo emočních. Druh nemoci se jeví jako irelevantní.
4. Případy, ve kterých se duchovní léčení podílelo velkou měrou na uzdravení, jsou od triviálních po závažné.
5. Připívá k úlevě od bolesti a znovu nastolení různých funkcí organizmu, ale také iniciuj zlepšení pacientových návyků, čistoty myšlení a kvality života.

odrážka Národní federace duchovních léčitelů

6. NFSH byla založena v roce 1954 a je známá jako hlavní organizace pro duchovní léčení ve Velké Británii. Má více než 6000 členů, kteří pracují bud' individuálně nebo v centrech NFSH po celé zemi.
7. NFSH nemá souvislost s žádným náboženstvím nebo ideologií. Vidí zdroj léčení jako božský, ale respektuje právo každého individua k vlastní interpretaci tohoto zdroje. Slovo "duchovní" se vztahuje ke spiritualitě vyplývající z léčebného procesu.
8. Členové NFSH prošli vzdělávacím kurzem a osobním rozvojem a jsou vázáni Závaznými stanovami.

odrážka Jak kontaktovat léčitele

9. NFSH nabízí referenční službu. Pokud je vám více než 18 let a potřebuje pomoc léčitele, volejte 0845/123 2767. Bude vám nabídnuto jméno a telefonní číslo dvou nejbližších léčitelů.

odrážka Kde léčení probíhá

10. Léčitelé pracují ve svých domech a domech pacientů, v ordinacích lékařů, v nemocnicích v léčitelských centrech a pod. Centra NFSH jsou po celé zemi. Jejich seznam je na internetové stránce v Ústředí.

odrážka Co se odehrává během léčebného sezení

11. Sezení bude neformální a uvolněné. První sezení může trvat až hodinu, další mohou být kratší. Nebudete požádáni odložit žádné oblečení, pouze možná kabát a boty.
12. Při léčení budete sedět nebo, pokud je to vhodné, ležet.
13. Léčitelé pracují rukama v malé vzdálenosti od pacientova těla nebo někdy používají lehké dotyky s vašim dovolením. Jestli si budete přát, můžete být vyzváni zavřít oči a relaxovat.
14. Můžete pocítit spoustu překvapujících pocitů - teplo, chlad, šimráni nebo tlak. Můžete pocítit i bolest, která vychází na povrch a postupně mizí.

odrážka Co může léčení pro mě udělat?

15. Může pomoci od různých fyzických a psychických obtíží někdy s obdivuhodnými výsledky. Je to proces znovuoživení, relaxace a uvolnění na velmi hluboké úrovni a pomáhá uzdravování svým tempem a způsobem.
16. Léčitelé se věnují známým obtížím, ale může se vyskytnout případ, kdy léčebné sezení může prospět naprosto neočekávaným způsobem - nemusí k němu dojít okamžitě. Například ­můžete pocítit náhlou úlevu za pár dní nebo postupnou během určitého časového období.
17. Někdy může během léčení dojít i k určité emoční úlevě. Někdy je proces zjevný někdy skrytý.
18. Léčení je často o znovunastolení rovnováhy ve vašem životě, je o pocitech a o vašich vztazích k ostatním. Může iniciovat změny ve vašem životě, pomoci znovu najít kontrolu nad vaším životem a postavit vás nohama na pevnou zem.
19. Zvláště pomáhá v krizových situacích a závažných onemocněních
20. Léčení může být samostatnou terapií, nemá žádné vedlejší účinky a velmi dobře se snáší s ostatními. Navíc je to proces, kdy pomáháte vy sami sobě.

odrážka Jak častá jsou sezení?

21. Počet sezení, která jsou potřeba, záleží na povaze problému. Pokud se s tímto léčením seznamujete, může trvat dvě až tři sezení, než budete úplně uvolnění. Vývoj můžete vždy prodiskutovat s léčitelem.

odrážka Potřebuji víru?

22. Ne, nepotřebujete. Léčitelé pracují s širokou škálou filozofií a mnoho z nich vidí svoje schopnosti jako přirozenou schopnost. Od pacienta se neočekává nic zvláštního kromě otevřenosti ke všemu, co se děje a určitého stupně důvěry k léčiteli. Uvědomění se potřeby změny a motivace tak učinit mohou být prospěšné.

odrážka Léčení a váš lékař

23. Váš lékař vám dává dovolení k této léčbě. Řekněte mu o pozitivních změnách, které vám toto léčení přineslo.

odrážka Jak budu za léčení platit?

24. NFSH věří, že léčení by mělo být poskytnuto bez ohledu na platební schopnost a mnoho léčitelů nepožaduje za svoje služby nic. Vzrůstající počet léčitelů má léčení jako svoje zaměstnání a podle toho za něj účtují. Koncese jsou často dostupné. Je důležité seznámit se s těmito skutečnostmi, než si domluvíte schůzku. Všichni léčitelé musí platit členské poplatky, které pokrývají jejich pojištění. Často se účastní kurzů a mají určité náklady. Příspěvky na pokrytí těchto nákladů jsou vítány, i když samotná léčba je zadarmo. Navíc provoz centra má určité výdaje. Vybrané peníze podporují pokračování činnosti Duchovního léčitelství ve Velké Británii.
25. NFSH je charitativní organizace závislá na dobrovolných příspěvcích k pokrytí nákladů své administrativy a informačních služeb. Centra NFSH musí pokrýt takové náklady a příspěvky od pacientů jsou obvykle v rozmezí 5 - 15 liber.
26. Léčení na dálku může být považováno za formu modlitby a jeho příjemcem jsou pacienti, kteří se nemohou sezení zúčastnit osobně.

odrážka zpět na obsah


Národní federace duchovních léčitelů Old Manor Farm Studio, Church Street, Sunbury on Thames, Middlesex

TW166RG

Telefon 0845 123 2777 (2 linky) Fax (01932) 779648 Internetová adresa: www.nfsh.org.uk Referenční služba 0845 123 2767

Patroni: Lord Baldwin of Bewdley, Lord Colwyn, CBE